Professionals

EvitaA biedt begeleiding op maat, want iedereen is anders. Begeleiding op maat is uitermate belangrijk voor de doelgroep waarop EvitaA zich richt. EvitaA ziet het als haar primaire functie om mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid in hun leven en te bevorderen dat zij daadwerkelijk deelnemen aan de samenleving. Vanuit de visie dat hiertoe maatwerk en persoonlijke begeleiding geboden moet worden, is EvitaA opgericht. Centraal staat het geven van persoonlijke aandacht en er onvoorwaardelijk zijn. Dit betekent niet dat de zorgvrager passief kan zijn, integendeel. Insteek is dat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden.

Voor iedere cliënt stelt EvitaA een persoonlijk begeleidingsplan op. De aanpak is pragmatisch en oplossingsgericht. Hierbij kijken we in eerste instantie naar de meest primaire levensbehoeften en de leefomgeving. Deze behoefte brengen we in kaart door het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Nadat deze op orde zijn, kan er doorgegroeid worden naar een ‘gezondere’ deelname aan de samenleving. EvitaA begeleidt op maat en in samenspraak met de zorgverleners die voor de cliënt staan opgesteld. Transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid zijn de peilers. EvitaA is een platte en wendbare organisatie en wil dit ook in de toekomst blijven.

Door maatwerk te leveren en vanuit de zorgvraag te werken zijn wij in staat om –alhoewel we klein zijn- groots te denken. De kosten van de zorg houden we beheersbaar doordat er geen hiërarchische organisatie is opgetuigd. Wij werken met een beheersbare kostenstructuur waarbij onze medewerkers, samenwerkende zzp’ers en cliënten de hoofdrol spelen. De situatie bij de cliënt en de mogelijkheden die in de macht liggen van de medewerker vormen het vertrekpunt in onze dienstverlening.

EvitaA zet in op het plezierig samenwerken met de cliënt, door passie en wederzijds vertrouwen ontstaat een wisselwerking met de cliënt. Deze diepgang kenmerkt onze dienstverlening.

Wij bieden gespecialiseerde begeleiding aan waaronder begeleiding op ASS, NAH, PTSS, Borderline, ADHD, Lvb.

EvitaA biedt de zorg die je mag verwachten van een professionele zorginstelling, waarbij wij niet vanuit de reguliere zorggedachte naar de cliënten kijken, waarbij we zoveel mogelijk overnemen maar vanuit een zakelijke gedachte, waarbij we het hart voor onze cliënten op de juiste plek hebben en zakelijk kijken naar zowel de eigen organisatie als naar de mogelijkheden van de cliënt.

De zorg die EvitaA aanbiedt is afhankelijk van de situatie en de zorgbehoefte van de cliënt en de mogelijkheden die er zijn of gecreëerd kunnen worden.

Juist op deze wijze, door het betrekken van cliënten en ze te motiveren om weer de samenleving in te gaan, voegen we toe aan de participatiemaatschappij.

We bieden enerzijds alle hulp die onze cliënt nodig heeft en anderzijds geven we zo veel mogelijk verantwoordelijkheid ter vergroting van de eigenwaarde en zelfstandigheid van onze cliënten.

In het begeleidingsplan dat tot stand komt binnen 6 weken na het in zorg nemen van een cliënt, neemt EvitaA de maatwerkaanpak op die geldt voor deze cliënt. Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden neemt EvitaA zo duidelijk mogelijk de aanpak op in het kader van het integreren in de maatschappij met daarbij behorend de dagbesteding, leer- en werksituatie, nu en toekomstig.

Regelmatig maar tenminste 1 keer per half jaar herzien begeleider en cliënt het begeleidingsplan en formuleren zij nieuwe doelen.

In- en uitsluitingscriteria
Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden.

Insluitingscriteria
Wij zijn een zorgaanbieder voor cliënten met één of meer van de volgende problematieken:

 • Gedragsproblemen;
 • Psychologische problemen;
 • Een licht tot matig verstandelijke beperking.

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:

 • de (sociale) omgang met anderen,
 • persoonlijke verzorging,
 • zelfstandig wonen,
 • gezond en veilig leven,
 • zelfregie en autonomie,
 • werken,
 • vrije tijd,
 • omgang met instanties
 • weerbaarheidstrainingen
 • Sport en grensbewakingstrainingen

Algemene uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:

 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • verpleegkundige zorg,
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is
 • zintuigelijke beperkingen als doofblind zijn,
 • actieve psychoses,
 • opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
 • niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.
 • Zeer ernstige verslavingsproblematieken

EvitaA BV en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Evitaa