Privacybeleid

Deze privacy verklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van EvitaA

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om zorg en begeleiding te kunnen geven, zoals wij met jou hebben afgesproken in de zorgovereenkomst. Deze gegevens worden vastgelegd in jouw dossier.

We zien elkaar regelmatig, maar spreken elkaar ook via de telefoon of e-mail. Jouw gegevens gebruiken we ook in onze administratie om kosten te kunnen declareren bij gemeenten en zorgkantoren.

We gebruiken je gegevens ook om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met andere organisaties, denk daarbij aan gemeenten, zorgkantoren, indicatieorgaan en andere zorgorganisaties. Dit doen we alleen wanneer er een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. En uiteraard met jouw toestemming.

Binnen Evitaa wordt zodra je in zorg bent een zorgdossier opgestart, in dit dossier staan in ieder geval gegevens die relevant is voor de zorg en begeleiding. Denk hierbij aan:

Persoonsgegevens cliënt, zorgovereenkomst met Evitaa, diagnose(s), naam en toestemming cliënt(vertegenwoordiger) voor uitvoering zorgplan, verslag evaluatiegesprekken, rapportage: verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en uitvoering van het zorgplan, naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars, actueel algemeen medicatieoverzicht en contactgegevens netwerk.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Jouw zorgdossier bewaren wij 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Dit is vast gelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Om jouw gegevens goed te beveiligen hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Medewerkers die toegang hebben tot jouw gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht.

Met organisaties met wie we jouw gegevens delen, leggen we vast dat zij dezelfde maatregelen treffen.

Je mag de gegevens die wij verwerken van jou inzien, je mag vragen deze gegevens te wijzigen en aan te vullen en ook mag je vragen jouw gegevens te verwijderen. Let op dit kan enkel als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld als jouw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben.

Tevens mag je ons vragen om beperking van jouw persoonsgegevens, dit betekent dat we tijdelijk je gegevens niet verwerken.

Je mag daarnaast specifiek bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij bepaalde gegevens van jou verwerken.

Je mag jouw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of vanuit jouw zorgovereenkomst verwerken.

Wanneer je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

Als er een datalek ontstaat melden wij dit bij het meldloket datalekken en stellen jou hiervan in kennis. Een datalek melden wij indien het voldoet aan hoofdstuk IV van de guidelines on personal data breach notification.

Wanneer je klachten of vragen hebt over ons privacybeleid kun je ons mailen op info@evitaa.nl

Wanneer we er samen niet uit komen kun je op grond van de privacywetgeving ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Lees hier het uitgebreide privacybeleid van Evitaa.