Raad van Commissarissen

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en ontwikkeling van de zorg goed wordt uitgevoerd, beschikken wij over een cliëntenraad en raad van Commissarissen. De directie komt op reguliere basis met deze raden afzonderlijk en gezamenlijk samen en tijdens deze overleggen worden zij op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en bijzonderheden en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De Raad van Commissarissen bestaat uit professionals, zij stellen het op prijs als er verbeterpunten dan wel ideeën zijn om dit vooral te melden bij hen, zodat zij advies kunnen geven aan de directie. De Raad van Commissarissen is bij wet verplicht om toezicht te houden op: ‘het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.’ Anders gezegd: de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van een organisatie. Ook geeft de raad van commissarissen bestuurders ondersteuning in de vorm van advies. Samen zorgen we daarmee dat de zorgverlening van Evitaa in ontwikkeling blijft.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt onze organisatie de zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de heer S. van Keulen, de heer J.E. Dekker en mevrouw D.G. Zwanenburg. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres; rvc@evitaa.nl.